Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

ΚΥΛΙΚΕΙΟΠEΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ


-          Το Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παύλου Μελά ‘’λαμβάνοντας υπόψη :

·         την Κ.Υ.Α 62321/Δ4 [ΦΕΚ 1003/30-5-2008, τ. Β]
·         την   απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.  ‘’ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παύλου Μελά ‘

                                ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του : 3ου   Δημοτικού Σχολείου δημοτικής κοινότητας και ενότητας Σταυρούπολης Δήμου Παύλου Μελά,  Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , οδός Ναυαρίνου αρ. 1
  Οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την ΤΡΙΤΗ 29/1/2013 και  ώρα 12:00 στα γραφεία της Γραμματείας της Σχολικής Επιτροπής, στον 1ο όροφο  Πνευματικού Κέντρου της δημοτικής ενότητας και κοινότητας Πολίχνης Δήμου Παύλου Μελά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , οδός  Ελπίδος  33.
  Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η ΤΡΙΤΗ 29/1/2013  και ώρα 14:00 και ως χώρος το Γραφείο της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ ‘’ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παύλου Μελα ‘’ κ. ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ στον 1ο όροφο  Πνευματικού Κέντρου της δημοτικής ενότητας και κοινότητας Πολίχνης Δήμου Παύλου Μελά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ,οδός Ελπίδος αρ. 33.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
 A] Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα .
 Β] Πολίτες των κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας .
 Το επίπεδο γλωσσομάθειας τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι :

1.Έγγραφη αίτηση  με πλήρη στοιχεία.
2.Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά, κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο . Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση,  τη μονογράφει  και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού [οι μαθητές που φοιτούν φέτος στο συγκρότημα ανέρχονται στα   197 άτομα]
3.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας .
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος  ή φυγόδικος .
5.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
6.Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.
7.Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
8.Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599 με την οποία δηλώνει ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου .
9.Προσκόμιση  βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η προηγούμενη  εργασιακή σχέση.
10.Εγγύηση συμμετοχής  τριακόσια  [300,00] ευρώ. Η εγγύηση επιστρέφεται στους συμμετέχοντες ατόκως μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, εκτός του πλειοδότη, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου και ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά  αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος και το οποίο θα παρακρατηθεί καθόλη τη διάρκεια της συμβάσεως και θα επιστραφεί άτοκα πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης ,οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής .
11.Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί αναγκαίο κατά περίπτωση χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού .
 Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του Πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτούμενου  να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου . Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους . 


Στον πλειοδοτικό διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί :
1.Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
2. Οι συνταξιούχοι.
3.Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1,2,3,4,5,7,8 και 9 του Ν. 3582/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄/9-2-07.
4.Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.


  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ. στο τηλέφωνο 2310 602303 –κο Ιωάννη Βλάχο – κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες . 
Δήμος Παύλου Μελά 5/1/2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΛΕΝΗ ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου