Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζονται τα μαθήματα της Σχολής Γονέων που λειτουργεί στο σχολείο μας με επιμορφώτρια την ψυχολόγο κ. Γεωργία Συμεωνίδου.

Η Σχολή Γονέων, θεσμός της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Δια Βίου Μάθησης, δίνει την ευκαιρία στους γονείς να εκπαιδευτούν σε θέματα που τους ενδιαφέρουν, λαμβάνοντας επιστημονική γνώση, να επικοινωνήσουν με άλλους γονείς και να καταθέσουν σε περιβάλλον ασφάλειας τις απόψεις ή τον προβληματισμό τους.

Ελπίζουμε η συνεργασία μας με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Παύλου Μελά να συνεχιστεί και η Σχολή Γονέων να λειτουργεί μόνιμα στο σχολείο μας.


Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΠEΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

-        Το Ν.Π.Δ.Δ. '' Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Παύλου Μελά ''λαμβάνοντας υπόψη :
·       την Κ.Υ.Α 62321/Δ4 [ΦΕΚ 1003/30-5-2008, τ. Β]
·       την υπ' αριθμόν                  /24-10-2012   απόφαση του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ.  '' Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παύλου Μελά ''


                                  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση
του Κυλικείου του : 3ου   Δημοτικού Σχολείου δημοτικής κοινότητας και
ενότητας Σταυρούπολης Δήμου Παύλου Μελά,  Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , οδός Ναυαρίνου αρ. 1

   Οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την Παρασκευή 21/12/2012 και  ώρα 12:00
στα γραφεία της Γραμματείας της Σχολικής Επιτροπής, στον 1ο όροφο
Πνευματικού Κέντρου της δημοτικής ενότητας και κοινότητας Πολίχνης Δήμου
Παύλου Μελά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας , οδός  Ελπίδος . 33.

   Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 21/12/2012
και ώρα 14:00 και ως χώρος το Γραφείο της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ '' Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παύλου Μελα '' κ. ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ
στον 1ο όροφο  Πνευματικού Κέντρου της δημοτικής ενότητας και κοινότητας
Πολίχνης Δήμου Παύλου Μελά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας ,οδός Ελπίδος αρ. 33.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
  A] Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα .
  Β] Πολίτες των κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής
γλώσσας .
  Το επίπεδο γλωσσομάθειας τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους
διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι :
1.Έγγραφη αίτηση  με πλήρη στοιχεία.
2.Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ
για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα
δικαιολογητικά, κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν
διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο . Η Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση,  τη μονογράφει
και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις,
οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού [οι μαθητές που φοιτούν φέτος στο συγκρότημα ανέρχονται στα
240 άτομα]
3.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας .
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος  ή φυγόδικος .
5.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
6.Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την
αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.
7.Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
8.Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599 με την οποία δηλώνει ότι δεν είναι ανάδοχος
εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου .
9.Προσκόμιση  βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου από
το οποίο να προκύπτει η προηγούμενη  εργασιακή σχέση.
10.Εγγύηση συμμετοχής  τριακόσια  [300,00] ευρώ. Η εγγύηση επιστρέφεται
στους συμμετέχοντες ατόκως μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, εκτός του
πλειοδότη, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου και ο οποίος
πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά  αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή
που καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος και το οποίο θα
παρακρατηθεί καθόλη τη διάρκεια της συμβάσεως και θα επιστραφεί άτοκα πλην
της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης ,οπότε καταπίπτει
υπέρ της Σχολικής Επιτροπής .
11.Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί αναγκαίο κατά περίπτωση χωρίς να
μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού .

  Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται
όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του Πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της
υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου.
Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτούμενου  να
συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου . Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που
συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ
του καταστατικού τους .
Στον πλειοδοτικό διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί :
1.Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή
σχέση.
2. Οι συνταξιούχοι.
3.Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.
1,2,3,4,5,7,8 και 9 του Ν. 3582/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄/9-2-07.
4.Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού
Σχολείου.
* Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη
Γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ. στο τηλέφωνο 2310 602303 -κο Ιωάννη Βλάχο - κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Δήμος Παύλου Μελά 19/11/2012
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΕΝΗ ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ
3ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης
 Αγαπητοί γονείς,
Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων, το σχολείο μας σε συνεργασία με το σύλλογο γονέων θα διοργανώσει χριστουγεννιάτικο παζάρι, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.. Τα έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δράσεων που θα υλοποιήσει το σχολείο και το τμήμα ένταξης. Για το λόγο αυτό απευθυνόμαστε σε όλους/ες σας και παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας, που μπορεί να έχει τη μορφή της προσφοράς ειδών που θα διατεθούν στο παζάρι, όπως: παιχνίδια σε άριστη κατάσταση, είδη δώρων, χριστουγεννιάτικα στολίδια, γλυκά, πίτες και άλλα εορταστικά εδέσματα, όχι όμως βιβλία αλλά και της παρουσίας σας την ημέρα του παζαριού . Η συλλογή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 22/11 έως την Πέμπτη 13/12. Τα εδέσματα θα συγκεντρωθούν την ημέρα του παζαριού. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας. Η συμμετοχή σας θα προσδώσει επιτυχία στην πρωτοβουλία μας.
Blog σχολείου: 3dsstavroupolis.blogspot.com

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Παριανού Μαρία - Ατομική Έκθεση Ζωγραφικής
Εμπνευσμένα από το αστικό τοπίο είναι τα έργα της εκπαιδευτικού Eικαστικών του σχολείου μας Παριανού Μαρίας, τα οποία εξέθεσε στην gallery " a.antonopoulou.art " στην Αθήνα.

Για να τα απολαύσετε, αλλά και για να μάθετε περισσότερα για τις εκθέσεις και την καλλιτεχνική  παρουσία  της κ. Παριανού, πατήστε εδώ

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Βραβείο Αναγνωστών 2012Είστε βιβλιόφιλος;
Πάρτε μέρος στον διαγωνισμό για το μυθιστόρημα της χρονιάς
που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου σε συνεργασία με την ΕΡΤ,
 

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε, ότι το σχολείο μας εντάχθηκε στα 100 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, όπου θα λειτουργήσει Λέσχη Ανάγνωσης. Εκτός των ωφελημάτων που θα έχουμε από παιδαγωγικής πλευράς, θα μας δοθεί η δυνατότητα να εξοπλίσουμε την καινούρια Βιβλιοθήκη μας με αρκετά βιβλία, που θα μας προσφέρει το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και με σύγχρονο εξοπλισμό υλικοτεχνικής υποδομής.

Ενημερωθείτε για τις Λέσχες Ανάγνωσης πατώντας εδώ

Χρήσιμες ιστοσελίδες

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2012
Η γιορτή του σχολείου μας για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, θα γίνει την Παρασκευή, 16-11-2012, στις 10:00 π.μ. Η διάρκειά της θα είναι περίπου μία ώρα. Παρακαλούνται οι γονείς να φροντίσουν για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών και την ασφαλή αποχώρησή τους από το σχολείο, περίπου στις 11:00.

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Εργασίες Μαθητών στο μάθημα των Αγγλικών

Εργασιες Μαθητων Ε2

Θέμα: A Day In My Life
Γεωργία


Θοδωρής 


Μιχάλης Μασσιαράς
Δέσποινα Παπαδοπούλου

Project on flags from European countries:


Χριστίνα, Δέσποινα, 'Ασπα, Θοδωρής, Βαγγέλης


Μιχάλης, Στέργιος, Κώστας


Ομαδική Εργασία


Εργασίες ΣΤ1


My Country: Greece

Ελένη Κ., Ελένη Σ., Ζησιάνα, Νικολέττα, Κυριακή
Αντρέας, Φωτεινή, Χριστίνα


Θανάσης, Τάσος, Ζαχαρίας


Εργασίες ΣΤ2


ΚωνσταντίναΦάνηςΑναστασία,  Ευαγγελία,  Ολυμπία,  Δήμητρα
Προσφορά προς το σχολείο

Αξιέπαινη προσφορά

Το 3ο Δημοτικό σχολείο Σταυρούπολης, απευθύνει θερμές ευχαριστίες στην οικογένεια Τσαλικίδη για την προσφορά μιας βιβλιοθήκης-ραφιέρας, που βρίσκεται ήδη στην καινούρια αίθουσα Βιβλιοθήκης του σχολείου μας, καθώς και την οικογένεια Ταρασίδη για την προσφορά απαραίτητου αθλητικού υλικού, που καλύπτει ανάγκες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης


Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου οι Δ', Ε' και ΣΤ' τάξεις του σχολείου μας παρακολούθησαν στα πλαίσια της "Νεανικής Οθόνης" του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ την εκπληκτική ταινία ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΣ του Olivier Horlait με τους Emir Kusturica (Δημοσθένης), Thibault Le Guellec (Γιάννης), François-Xavier Demaison (Αριστοτέλης), Jade-Rose Parker (Αγγελική).
Η προβολή της ταινίας έγινε στην αίθουσα "Τορνές" στο λιμάνι. Να έχουμε το νου μας για την επόμενη χρονιά!!!Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝΣας ενημερώνουμε ότι, η ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης, θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα από τις 17:45΄ έως τις 20:00΄.