Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Οδηγίες για τις εργασίες των μαθητών του Ε1

Στόχοι

Στο τέλος της εργασίας κάθε ομάδα πρέπει να παραδώσει:
  • Το ημερολόγιο συμβάντων
  • Το ψηφιακό υλικό της έρευνας (ιστοσελίδες, εικόνες, έγγραφα)
  • Την παρουσίαση της εργασίας
  • Ένα φύλλο με εντυπώσεις από την εργασία

Διαδικασία

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των τριών ατόμων. Το κάθε μέλος της ομάδας έχει ένα ρόλο. Οι δυνατοί ρόλοι φαίνονται παρακάτω.

Ρόλοι

Ο συντονιστής ...
είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας. Καταγράφει το ημερολόγιο συμβάντων, διαχειρίζεται το χρόνο και επικοινωνεί με το δάσκαλο, δίνοντάς του αναφορά για την πρόοδο της ομάδας. Τέλος βοηθάει οποιοδήποτε μέλος της ομάδας το έχει ανάγκη.

Ο ερευνητής ...
ερευνά στο διαδίκτυο, φιλτράρει συγκεντρώνει υλικό και το καταγράφει σε χαρτί είτε το αποθηκεύει σε ψηφιακή μορφή. Συνεργάζεται στενά με τον παρουσιαστή.


Ο παρουσιαστής ...
αποκτά ειδίκευση στη δημιουργία παρουσιάσεων και σε συνεργασία με τον ερευνητή μετατρέπει το υλικό σε μια παρουσίαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου